Συνεργάσου

Αμοιβαία μάθηση, ανάπτυξη ικανοτήτων, εξέλιξη των δεξιοτήτων και του επαγγελματισμού μας: σε μια κοινότητα μαθαίνουμε να αλληλεπιδρούμε και να συνεργαζόμαστε με τους άλλους στον υπέρτατο βαθμό. Η γνώση και η διαδικασία προσαρμογής στις βέλτιστες πρακτικές ή ιδέες γίνεται πιο δυνατή όταν προωθείται ως κοινός στόχος. Για τον σκοπό αυτό, η συγκεκριμένη πλατφόρμα προσφέρει ποικίλα εργαλεία τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση, τη διαχείριση και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών.

H “αγορά” των project είναι μια εικονική αγορά στην οποία μπορείτε να ξεκινήσετε ή να συμμετάσχετε σε νέα κοινά (ευρωπαϊκά) έργα.

Αποκαλούμε τις διάφορες σχετικές ανακοινώσεις “whitebords”, καθώς μοιάζουν με σύντομες σημειώσεις που γίνονται πάνω σε πίνακα.

Ο πίνακας αυτός (whitebord) είναι το μέρος όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε την ιδέα του έργου σας. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να κοινοποιήσετε τις ιδέες, τα αιτήματα ή τα μηνύματα σας σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) ή το C- VET.

Επιπρόσθετα, στον τομέα των δραστηριοτήτων, προσφέρεται ένα επιπλέον εργαλείο το οποίο αφορά σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα πραγματοποιείται η διαχείριση και η διοργάνωση κύκλων σεμιναρίων ή συναντήσεων γύρω από θέματα τα οποία επιλέγονται από την Κοινότητα.

Στη συνέχεια, θα προστεθούν επιπλέον εργαλεία, σύμφωνα με τις ιδέες και τα αιτήματα των μελών της Κοινότητας.